English

Prima pagina Despre noi Subiecte Comitetul de redactie Referenti Ghid pentru autori Ghid pentru referenti Arhiva publicatiei Download Contact

Prima pagina
Despre noi
Subiecte
Comitetul de redactie
Comitetul de recenzie
Ghid pentru autori
Ghid pentru referenti
Arhiva publicatiei
Procesul de recenzie
Download
Contact
ISSN 2284-8576
Online ISSN 2284-8584
ISSN-L 2284-8576
Publicatie trimestriala
Revista categoria B+ CNCSIS
Revista indexata in bazele de date internaţionale:
- EconLit
- EBSCO
- DOAJ
- CABELL’S
- Ulrich's
- Index Copernicus
- ICAAP

Economic Insights - Trends and Challenges


Titlu anterior: Buletinul Universitatii Petrol-Gaze din Ploiesti, Seria Stiinte Economice

Ghid pentru autori - instructiuni de redactare a articolelor (a se vedea de asemenea documentele din sectiunea "Download")
Cerinte generale
Revista „Economic Insights - Trends and Challenges” (titlu anterior: Buletinul Universitatii Petrol-Gaze din Ploiesti, Seria Stiinte Economice) primeşte spre publicare articole ştiinţifice aferente domeniului economic, precum şi domeniilor conexe (articole cu caracter interdisciplinar) şi care nu au fost sau nu urmează a fi valorificate prin publicare la alte reviste sau volume ale unor simpozioane ştiinţifice.
Autorii detin intreaga responsabilitate privind originalitatea si continutul lucrarilor propuse spre publicare, precum si dreptul de utilizare a informatiilor cuprinse in articole.
Autorii transmit propunerile de articole la adresa de e-mail: bull-se@upg-ploiesti.ro. Dupa parcurgerea procesului de evaluare (double blind peer review), autorii ale caror materiale indeplinesc standardele stiintifice in vederea publicarii vor fi anuntati despre acceptare, urmand sa semneze contractul de copyright, obligandu-se astfel sa respecte prevederile acestuia, precum si conditiile de redactare mentionate in prezentul ghid. Redactia nu-si motiveaza decizia de respingere a materialelor care nu indeplinesc standardele din prezentul ghid.
Articolele vor fi transmise redactiei in mod obligatoriu atat in limba engleza, cat si in limba romana, in vederea desfasurarii operative a controlului stiintific si vor fi publicate in limba engleza. In cazul in care varianta in limba engleza prezinta o traducere de calitate necorespunzatoare, Editorul revistei nu este obligat sa il ia in considerare. In acest caz, autorului (desemnat ca reprezentativ, in cazul articolelor cu mai multi autori) i se remite articolul in vederea refacerii traducerii, in termen de maximum 15 zile.
Articolele se vor redacta cu ajutorul procesorului de texte Word (versiunea 2003). Daca se foloseste Word 2007, fisierul va fi salvat ca fiind compatibil cu versiunea 2003.
Autorii nu pot publica mai mult de un articol intr-un numar al revistei, chiar daca au calitatea de coautor la cel putin unul dintre ele.
Structura generala recomandata pentru un articol este prezentata in cele ce urmeaza:
Titlul articolului - nu va depasi, in formatul recomandat la instructiuni, doua randuri.
Prenumele, numele autorilor, denumirea si adresele institutiilor in care activeaza autorii, e-mailul autorului desemnat ca fiind reprezentativ din fiecare institutie.
Rezumatul articolului in limba engleza (8-10 randuri, cca. 250 cuvinte) - contine informatii de natura a prezenta semnificatia, importanta si conexiunile temei alese, metodele utilizate, precum si o sinteza a rezultatelor cercetarii, relevanta acestora, plus-ul de cunoastere pe care articolul il aduce.
Cuvinte cheie (3-5 cuvinte sau expresii fundamentale pentru esenta lucrarii, in ordinea descrescatoare a importantei).
Clasificarea JEL (a se vedea http://www.aeaweb.org/journal/jel_class_system.html) consta in precizarea domeniului/ domeniilor de incadrare a articolului.
Continutul articolului va fi structurat astfel:
Introducerea stabileste incadrarea temei in domeniul stiintific abordat, sintetizand stadiul actual al domeniului/aspectelor in literatura de specialitate. Se formuleaza scopul urmarit de autor(i) in articol, sugerand ipotezele si problematica propusa, precum si posibilele rezultate ale studiului.
Corpul lucrarii se structureaza pe capitole si subcapitole (fara a fi numerotate, nu mai mult de 3 grade de titlu), urmarind utilizarea unui stil adecvat, a terminologiei de specialitate a domeniului. Metodele si abordarile utilizate vor fi detaliate, respectiv rezultatele se vor exprima in mod clar si succint, analizandu-se si interpretandu-se implicatiile si impactul acestora, la toate nivelurile relevante.
Abrevierile si acronimele se explica la prima lor aparitie in corpul textului.
Concluziile constituie recapitularea elementelor esentiale ale articolului, fara a reproduce rezumatul. Ele releva importanta lucrarii sau formuleaza sugestii referitoare la posibile aplicatii ulterioare, respectiv directii de extindere a cercetarilor.
Bibliografia, ca si notele de subsol din corpul lucrarii, se redacteaza conform cerintelor explicite atasate acestor instructiuni (link)
Titlul si rezumatul in limba romana.

Cerinte de tehnoredactare
O lucrare va avea un numar de minim de 8 pagini, respectiv de maxim 12 pagini format A4, scrise la un rand, cu corp de litera Times New Roman 11pct. (TNR 11). iar fisierul *.doc corespunzator va avea numele autorului desemnat ca fiind reprezentativ.
Formatul paginilor va fi setat dupa cum urmeaza: margini: sus, jos, stanga, dreapta - 30 mm; antet si subsol - 20 mm.
Titlul articolului se scrie cu TNR 18 aldin (bold) centrat, cu spatiu de 36 pct. inainte si 18 pct. dupa si este urmat de prenumele si numele autorului (autorilor) scrise centrat cu TNR 14 normal; sub numele autorilor dupa un spatiu de 18 pct. se insereaza cu TNR 10, aliniat la stanga, denumirea institutiilor, adresa acestora si e-mailul autorului reprezentativ din fiecare institutie, conform modelului din figura 1.
Rezumatul precedat de titlu (Abstract) se scrie la 30 pct. sub afilierea autorilor cu TNR 14 bold aliniat la stanga, va fi scris dupa titlu la un rand cu TNR 10 cursiv (italic).
Lista cuvintelor cheie precedata de Key words (TNR 11 pct. bold) va cuprinde 3-5 elemente scrise cu TNR 10 pct. cursiv, 11 pct. dupa.
Clasificarea JEL se prezinta prin sintagma -JEL Classification- (TNR 11 pct. bold), urmata de codurile corespunzatoare domeniului/domeniilor la care se refera articolul (TNR 10 pct. cursiv).
- Titlurile capitolelor (titluri de nivelul 1) se scriu cu TNR 14 bold, aliniat la stanga; intre cuvintele cheie si titlul primului capitol se lasa un spatiu de 40 pct., iar intre titlu si text se lasa spatiu 11 pct..
- Textul articolului se scrie la un rand cu TNR 11 pct. normal, aliniat stanga-dreapct.a, cu spatiu 6 pct.. intre paragrafe; intre sfarsitul textului unui capitol si titlul urmator de nivelul 1 se lasa un spatiu de 20 pct..
- Subtitlurile de nivelul 2 se scriu cu TNR 12,5 pct. bold, aliniat la stanga (detalii in model).
- Subtitlurile de nivelul 3 se scriu cu TNR 11 pct. bold, aliniat la stanga (detalii in model).
Figurile vor avea dimensiunile maxime 140 x 140 mm, se vor executa prin tehnica computerizata si vor fi integrate in text. Sub fiecare figura se scrie centrat prescurtarea Fig. si numarul curent cu corp de litera TNR 10 pct.. bold, urmate de explicatii scrise cu corp de litera TNR 10 pct.. normal. Sub fiecare figura se mentioneaza sursa bibliografica.
Tabelele introduse in text se vor numerota cu cifre arabe, vor fi insotite de explicatii. Cuvantul Table si numarul curent se scriu centrat deasupra tabelului cu TNR10 pct. bold, iar explicatiile cu TNR 10 pct. normal. Formatarea tabelelor se realizeaza in mod unitar pentru intreaga lucrare. Sub fiecare tabel se mentioneaza sursa bibliografica.
Simbolurile monetare vor respecta formatul limbii engleze, utilizandu-se . pentru separatorul de zecimale, respectiv, pentru separatorul ordinului miilor. (Exemplu: 2500,34$ se va scrie $2,500.34)
Formulele se vor redacta pe calculator cu TNR 11 pct. normal, folosind exclusiv Editorul de Ecuatii al aplicatiei Word, respectand conventiile uzuale privind stilul si dimensiunile pentru variabile, functii, vectori etc.. Fiecare formula va fi amplasata centrat si se numeroteaza in dreapta, intre paranteze rotunde.
Bibliografia se pozitioneaza la sfarsitul lucrarii, ordonata alfabetic indiferent de tipul sursei, sub forma de lista numerotata (scrisa cu TNR 10 pct.).
Pentru numele autorilor se foloseste TNR 10 expandat cu 2 pct.
La sfarsitul articolului se insereaza titlul articolului in limba romana (TNR 16 normal) si rezumatul in limba romana (8-10 randuri, cca. 250 cuvinte) scris dupa titlul Rezumat (TNR 14 bold) cu corpul de litera TNR 10 cursiv.

Detalii privind redactarea notelor de subsol si a bibliografiei
Citarea in text a surselor bibliografice se face numai sub forma notelor de subsol, dupa cum urmeaza:
Notele de subsol din corpul lucrarii se redacteaza folosind optiunea specifica a editorului WORD, cu font TNR 10 si se numeroteaza cu cifre arabe. Cand se face trimitere prima data la o sursa bibliografica, aceasta trebuie citata complet, astfel:
1) carte cu un singur autor: prenumele autorului, numele, titlul lucrarii (cu litere italice), volumul, editia (daca e cazul) editura, locul de aparitie, anul, pagina. Exemple: a) Victor Axenciuc, Evolutia economica a Romaniei. Cercetari statistico-istorice, 1859-1947, Vol. I, Industria, Editura Academiei, Bucuresti, 1992, p. 211; b) Virgil N. Madgearu, Evolutia economiei romanesti dupa razboiul mondial (reeditare), Editura Stiintifica, 1995, pp. 93-95.
2) carte cu 2-3 autori: autorii, cu prenume si nume (respectand ordinea din sursa), titlul lucrarii (cu litere italice), volumul, locul de aparitie, editura, anul, pagina. Exemple: a) Victor Axenciuc, Ioan Tiberian, Premise economice ale formarii statului national unitar roman, Editura Academiei, Bucuresti, 1979, p. 131; b) Maria Muresan, Dumitru Muresan, Istoria economiei, editia a II-a, Editura Economica, Bucuresti, 2003, pp. 119-121
3) carte cu 4 autori si mai multi: prenumele si numele primului autor urmat de expresia "et al.", titlul lucrarii (cu litere italice), volumul, locul de aparitie, editura, anul, pagina. Exemple: 1) Mircea Ciumara et al., Inflatia in Romania, Editura Expert, Bucuresti, 2003, p. 10; 2) Constantin Anghelache et al., Sistemul conturilor nationale, Editia a doua, Editura Economica, Bucuresti, 2007, p 56.
4) capitol/studiu in volum colectiv (culegeri de studii): prenumele si numele autorului, "titlul capitolului" (cu litere normale, in ghilimele), prenumele si numele editorului/editorilor (ed./eds.) precedate de sintagma "in", titlul cartii/volumului (cu italice), locul de aparitie, editura, anul, paginile. Exemple: a) Gheorghe Buzatu, Petrolul romanesc in anii celui de-al doilea razboi mondial (1940-1945), in Dinu C. Giurescu (ed.), Istoria romanilor. Vol. IX. Romania in anii 1940-1947, Editura Enciclopedica, Bucuresti, 2008, pp. 839-872; b) Coralia Angelescu, Cristian Socol, Cateva caracteristici ale economiei romanesti in tranzitie, in Maria Muresan (ed.), Doua secole de tranzitie romaneasca. Studii, Editura Economica, Bucuresti, 2003, pp. 264-271.
5) articol in revista de specialitate: prenumele si numele autorului (autorilor), �titlul articolului�(intre ghilimele, scris normal), denumirea revistei (cu italice), volumul, (numarul) anul aparitiei, paginile. Exemplu: Gheorghe Zaman, Copyright-Based Industries - An Important Sector of Economic Growth in Romania, Buletinul Universitatii Petrol-Gaze din Ploiesti - Seria Stiinte Economice,Vol. LX, No. 3/2008, pp. 2 � 10.
6) articol in culegeri/volume de comunicari: prenumele si numele autorului (autorilor), titlul comunicarii, simpozionul, volumul (italic), locul si anul aparitiei, paginile (normal). Exemplu: Mirela Matei et al., Some Disadvantages of Biofuels Production Using Agricultural Products, in Proceedings of International Scientific Meeting Multifunctional Agriculture And Rural Development (III)  rural development and (un)limited resources, Belgrade, 4-5th December 2008, Institute of Agricultural Economics Belgrade, First Book, pp. 104-110
7) documente oficiale, documente ale unor institutii: autorul (denumirea completa a institutiei), titlul documentului (cu italice), locul aparitiei (editura), anul, pagina. Exemple: a) Guvernul Romaniei, Raport asupra indeplinirii Programului de guvernare 2005-2008, septembrie 2008, Bucuresti, p. 78; b) Camera de Comert si Industrie Circumscriptia III Ploiesti, Raport general pe anul 1909 adresat d-lui ministru al Industriei si Comertului, Ploiesti, 1909, pag. 4.
8) surse internet: autorul (prenume si nume/institutia), titlul documentului/articolului (cu italice), data emiterii/producerii documentului citat, adresa de internet, data accesarii.
Exemple:
a) Mugur Isarescu, Criza financiara internationala si provocari pentru politica monetara din Romania, 26 februarie 2009, disponibil la http://www.bnr.ro/Ro/Prez/R20090226Guv.pdf [accesat la 27 februarie 2009];
b) Comisia Comunitatilor Europene, Comunicare a Comisiei catre Consiliu si Parlamentul European, Raport privind evolutia masurilor de acompaniere in Romania dupa aderare, Bruxelles, 27.6.2007, disponibil la http://ec.europa.eu/romania/documents /eu_romania/romania_report_ro_00001.pdf [accesat la 12 martie 2009].
9) documente de arhiva: autorul (institutia), titlul documentului (cu italice), arhiva, fondul (cu italice), dosar, pagina. Exemple: Banca Nationala a Romaniei - Serviciul Acordurilor, Negocierile cu Germania, 18 octombrie 1941, Arhiva B.N.R., Fondul Serviciul Secretariat, dosar 86/1937-1945, f. 180-206; b) Arhivele Nationale Istorice Centrale, colectia Microfilme Anglia, r. 408, c. 155-171.
10) documente/materiale fara autor(i) nominalizati (documentare, reglementari, rapoarte etc.): trei asteriscuri (***), urmate de date de identificare ale materialului bibliografic: institutia emitenta, titlu, data aparitiei etc. Exemplu: *** Trei ani de guvernare. 6 septembrie 1940-6 septembrie 1943, 1943, pag. 107.
Daca in seria notelor se fac mai multe referiri la aceeasi lucrare, se procedeaza astfel:
- cand referirea se face imediat dupa prima mentionare a lucrarii, datele sunt substituite de termenul ibidem, dupa care, atunci cand se impune, se mentioneaza pagina;
- cand o noua referire la aceeasi lucrare urmeaza dupa mai multe note, se da numele autorului, restul datelor fiind suplinite prin sintagma op. cit. (litere italice), urmata de pagina;
- cand un autor este citat cu mai multe lucrari, intercalate cu alte note, se trece numele autorului si titlul (eventual prescurtat), apoi pagina;
- cand un autor este citat, succesiv, cu mai multe lucrari, numele este inlocuit prin idem (acelasi);
- cand autorul lucrarii preia un citat dintr-o alta sursa decat cea primara, introduce mentiunea apud (dupa).

Bibliografia. Lista finala a surselor citate se alcatuieste in ordinea alfabetica a numelor autorilor/institutiei, in ordinea: nume autor, initiala prenumelui/(institutia), celelalte informatii (titlu, editura, locul si anul aparitiei etc.) conform exemplelor privind alcatuirea notelor de subsol. Cartile fara autor nominalizat se trec la inceputul listei. Daca un autor apare de mai multe ori in lista se foloseste sintagma �idem�, lucrarile acestuia fiind ordonate dupa anii de aparitie si inaintea altora la care este coautor.
Exemplu:
1. *** Trei ani de guvernare. 6 septembrie 1940-6 septembrie 1943, 1943.
2. Axenciuc, V., Evolutia economica a Romaniei. Cercetari statistico-istorice, 1859-1947, Vol. I, Industria, Editura Academiei, Bucuresti, 1992.
3. Idem, Avutia nationala a Romaniei. Cercetari istorice comparate. 1860-1939, Bucuresti, 2000.
4. Axenciuc, V., Tiberian, I., Premise economice ale formarii statului national unitar roman, Editura Academiei, Bucuresti, 1979.
5. Camera de Comert si Industrie Circumscriptia III Ploiesti, Raport general pe anul 1909 adresat d-lui ministru al Industriei si Comertului, Ploiesti, 1909.
6. Comisia Comunitatilor Europene, Comunicare a Comisiei catre Consiliu si Parlamentul European, Raport privind evolutia masurilor de acompaniere in Romania dupa aderare, Bruxelles, 27.6.2007, disponibil la http://ec.europa.eu/romania/documents/eu_romania/romania_report_ro_00001.pdf [accesat la 12 martie 2009].
7. Isarescu, M., Criza financiara internationala si provocari pentru politica monetara din Romania, 26 februarie 2009, disponibil la http://www.bnr.ro/Ro/Prez/R20090226Guv.pdf [accesat la 27 februarie 2009].

� 2010 Powered by Standard Consulting S.R.L.
Design created by metamorphozis.com
and provided by freewebtemplates.com